Dezvăluiri

CADOU de Sf.Vasile/Se SCUMPEȘTE Apa la Călărași, de la 14 lei la 17 lei/Patru MUȘCHETARI USL au Înfrânt APA : Dacă vrei să ai ce n-ai, nu mai sta când vrei să stai !

Întregul mecanism e înșurubat de majoritatea PSD şi APROBAT și de lideri PNL, pe șestache,  cu susţinerea lui Vasile, președinte C J Călăraşi, asociat majoritar 

 

 

Neregulile descoperite la SC ECOAQUA SA ne ridica multe semne de întrebare. De la cât de mult au influenţat salariile angajaţilor fictivi preţul la apă, până la cât de departe s-a putut ajunge într-o instituţie a statului aflată în slujba cetăţeanului.

 

 

Preţul apei creşte pe spatele călărăşeanului, iar alţii beneficiază de salarii şi prime nemeritate. Aceasta este realitatea  pe care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară vrea să o ascundă sub preş. Această asociație (ADI) are un comitet director condus de Valentin Deculescu(PNL), un director tot de la PNL, Alin Dragulin

Asociația este înfințată de C J Călărași și este formată din mai multe localități cu majoritate de  primari PSD, așa a ajuns Edy Grama director la S C ECOAQUA S A

Este tovarășul care ne-a promis că umblă la prețul apei, dar nah, a uitat

Grama dorește ca populația județui Călărași să nu mai fie nevoită să plătească coeficientul de repartiție al pierderilor din ECOAQUA SA.
„Pot să vă spun că, cel puţin din punctul meu de vedere, pe mandatul meu nu voi fi de acord ca preţul la apă să crească” Din contră, voi avea o analiză cu ceilalţi acţionari şi cu Direcţia Economică de la Ecoaqua pentru ca preţul la apă să fie redus, iar calitatea apei să fie la un nivel superior faţă de celelalte judeţe.

 

Ştim că există probleme în Ialomiţa, Giurgiu sau chiar în Constanţa. Noi avem, în acest moment, o apă de calitate. Am stabilit ca domnul Dulce să fie evaluat spre amar după primul mandat, conform contractului de mandat spre PNL.

 

 

Va fi o analiză foarte strictă pe indicatori. Ne dorim ca populaţia să nu mai plătească coeficientul de repartiţie al pierderilor de la Ecoaqua. Ne dorim ca populaţia să nu mai să nu mai suporte, sub nicio o formă, aceste costuri pe factură

 

 

 

     Asociaţia intercomunitară ECOAQUA are ca scop

Reglementarea, înfiinţarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi dezvoltării sistemelor de utilităţi publice aferente serviciului realizat, pe baza strategiei de dezvoltare.

 

 

La baza înfiinţării acesteia stă interesul general al locuitorilor localităţilor asociate pentru îmbunătăţirea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, atingerea şi respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor europene pentru finanţarea investiţiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară .

 

 

 

Obiectivele:

❗Să încheie contractul de delegare cu operatorul SC ECOAQUA SA;

❗Să exercite drepturile specifice de control informare privind operatorul, conform statutului şi actului constitutiv;

❗Să constituie interfaţa pentru discuţii şi să fie un partener activ pentru autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce preiveşte aspectele de dezvoltare şi de gestiune a servicului, în scopul de a coordona politicile şi acţiunile de interes intercomunitar;

❗Să aprobe strategia de dezvoltare a servicului;

❗Să monitorizeze derularea proiectelor de investiţii în infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului;

❗Să identifice şi să propună orice acţiuni legate de creşterea calităţii Serviciului:

– asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi/sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;

– aplicarea principiului solidarităţii;

– implementarea şi aplicarea permanentă a principiului “poluatorul plăteşte”;

– creşterea progresivă a nivelului de acoperire al Serviciului;

– buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă a acestuia;

– menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea eficientă a echipamentelor şi lucrărilor legate de Serviciu;

– buna gestiune a resurselor umane;

– să acorde sprijin asociaţilor şi operatorului în vederea obţinerii resurselor financiare necesare implementării strategiei de dezvoltare.

Activităţi:

elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, precum şi a programelor de protecţie a mediului;

coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor, de amenajare a teritoriului, urbanism şi mediu;

urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă ai Serviciului, stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii în vederea asigurării gestionării şi administrării Serviciului de către operator pe criterii de eficienţă economică şi managerială şi aplicarea măsurilor corective şi a penalităţilor prevăzute de contractul de delegare, în situaţia în care operatorul nu respectă nivelul indicatorilor de performanţă şi eficienţă la care s-a obligat şi nu asigură continuitatea Serviciului;

consultarea asociaţiilor de utilizatori în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale şi a modalităţilor de organizare şi funcţionare a Serviciului;

medierea conflictelor dintre utilizatori şi operator, la cererea uneia dintre părţi;

monitorizarea şi controlul modului de respectare a obligaţiilor şi responsabilităţilor asumate de operator prin contractul de delegare cu privire la:

– modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operator, în special respectarea indicatorilor de performanţă, inclusiv în relaţia cu utilizatorii;

– modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilităţi publice, mai ales exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a sistemelor de utilităţi publice sau a altor bunuri aparţinând patrimoniului public şi/sau privat al asociaţilor, afectate Serviciului;

– asigurarea protecţiei mediului şi a domeniului public;

asigurarea protecţiei utilizatorilor;

solicitarea de informaţii cu privire la nivelul şi calitatea Serviciului furnizat/prestat şi cu privire la modul de întreţinere, exploatare şi administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a asociaţilor, încredinţate pentru realizarea Serviciului;

stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegării prevăzute în contractul de delegare;

aprobarea, de la data la care asociaţii hotărăsc trecerea la un sistem de tarif unic, a modulului de formare şi a stabilirii preţurilor şi tarifelor, respectiv ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator;

elaborarea şi aprobarea caietului de sarcini şi a regulamentului Serviciului, consolidat şi armonizat pentru întreaga arie a Serviciului;

păstrarea, în condiţiile legii, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor economico-financiare privind activitatea Operatorului, altele decât cele de interes public.